Tuesday, March 21, 2017
Every dry season elephants usualy go out of the forest to agricultural field, our Lopburi field staffs frequently track elephants at night.  
ช่วงหน้าแล้งของทุกปี ช้างจะออกนอกพื้นที่ค่อนข้างบ่อย เจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงต้องเฝ้าระวังและลาดตระเวนดูแลช้างกันบ่อยขึ้น โดยเฉพาะช่วงกลางคืน มักจะได้รับโทรศัพท์แจ้งว่า มีช้างเข้าไปพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน

No comments: