Sunday, March 12, 2017

ความเสียหาย

Pang Jandee's group (6 elephants) went out to damage mango tree.
ผลงานของช้างกลุ่มพังจันดี ซึ่งมี 6 ตัว ได้ออกนอกพื้นที่ไปที่ไร่มะม่วงของชาวบ้านได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก เนื่องจากมะม่วงกำลังออกผล

No comments: