Monday, March 20, 2017

แนวรั้วป้องกันช้าง
Our Lopburi field staffs build efficiency electric fence at boundary of  Mr. Werayuth's field to prevent elephants go to eat his argicultural product.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิ ประจำลพบุรี ช่วยกันทำแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียงที่หัวไร่ของนายวีระยุทธ เพื่อป้องกันช้างเข้าไปพื้นที่การเกษตร

No comments: