Sunday, June 26, 2016

สำนักงานลพบุรี


Our Lopburi field staff keeps office area neat and tidy.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ดูแลภูมิทัศน์โดยรอบของสำนักงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

No comments: