Monday, June 13, 2016

กิจกรรมทำโป่งเทียม และปลูกต้นไม้Sakol Nakorn Province and Phupan National Park  plant trees and make a salt lick at Phupan National Park. 
จังหวัดสกลนคร ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูพาน ปลูกป่าและทำโป่งเทียม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

No comments: