Thursday, March 10, 2016

6 elephants at Phupan National Park6 elephants at Phupan National Park are healthy.
กลุ่มช้างที่อุทยานแห่งชาติภูพานทั้ง 6 ตัว (ช้างป่า 1 ตัว และช้างมูลนิธิฯ 5 ตัว) มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีรายงานการออกนอกพื้นที่ในช่วงนี้

No comments: