Thursday, May 14, 2015

Pang Dokkaw's Group


Pang Dokkaw, Pang Pompam, Pang Ple, Pang May and Plai Sublanka live at KM.2 on Panghauy Mountain. กลุ่มพังดอกขาว ป๋อมแป๋ม เปิ้ล เมย์และซับลังกา หากินอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 2 เขาพังเหย

No comments: