Friday, January 23, 2015

Checking Electric Fence ตรวจรั้วไฟฟ้าOur Sublangka field's staff found some wooden column (electric fence) damaged by termite, thus  our staffs have to change wooden column to concrete.   เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีออกตรวจแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง พบว่ามีเสาไม้บางเสาถูกปลวกกิน เจ้าหน้าที่จึงนำเสาคอนกรีตที่เหลือจากการสร้างรั้วไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้วมาเปลี่ยนแทน

No comments: