Tuesday, January 13, 2015

Wild Orchid กล้วยไม้ป่า

Wild Orchid in Sublangka Forest is blooming on a rock. 
กล้วยไม้กอใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนโขดหินออกดอกสีชมพูบานสะพรั่ง ในป่าซับลังกา จ.ลพบุรี

No comments: