Wednesday, May 22, 2013


Plai Phalang and Pang Noon get kown each other.
พลายพลัง เข้าเทียบกับพังนุ่น ในโครงการผสมพันธุ์ช้าง โดยให้ช้างทั้งสองใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยกัน

No comments: