Sunday, December 02, 2012

Donation at Suanthipคุณพิญชยา มอบเงินจำนวน 20,000 บาท ให้แก่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยมี พล.ต.ต.ชูเกียรติ ประทีปะเสน เป็นผู้รับมอบ ณ สวนทิพย์ จ.นนทบุรี

No comments: