Thursday, August 30, 2012

TV Channel 3 Filming

คุณจาตุรงค์  สุขเอียด  จากรายการผู้พิทักษ์ทางช่อง 3 เข้าถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอความคืบหน้าของโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  จังหวัดลพบุรี

No comments: