Wednesday, April 18, 2012

The First Feeding

 
 

On April 17, 2012 around 08.00 AM. A newborn elephant sucks milk from  mother's breasts in the first time. Our field staffs reported that Pang Jarunee help the baby to find her milk.
แม่จารุณีจ้าขอหนูหม่ำหม่ำนมหน่อยนะจ๊ะ : เมื่อวันที่ 17  เมษายน  2555  เวลาประมาณ 08.00 น. ลูกช้างของพังจารุณีได้กินนมครั้งแรก ซึ่งจากการติดตามพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภาคสนามพบว่าครั้งแรกลูกช้างหาเต้านมไม่เจอ พังจารุณีก็ใช้งวงช่วยจับลูกช้างมากินนม ซึ่งบ่งบอกซึ่งสัณชาตญาณของความเป็นแม่ที่ช่วยให้ลูกได้กินนมด้วยตัวเอง 

No comments: