Sunday, June 05, 2011

The Foundation chooses 2 elephants, Pang Doremi and Pang Thongkam to change with Pang Pompam and Pang Duern. 09.00AM., The Foundation move them from Sublangka Wildlife Sanctuary to Suan Nong Nooch Pattaya at 04.30PM.
ตามที่มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติมีความร่วมมือกับสวนนงนุชตาม"โครงการเพิ่มช้าง สร้างป่า" และได้นำพังเดือนและพังป๋อมแป๋มเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่าน ขณะนี้มูลนิธิฯได้คัดเลือกช้างเพิ่มอีกสองตัวเพื่อร่วมโครงการฯ คือ พังโดเรมีและพังทองคำเพื่อสับเปลี่ยนกับช้าง2 ตัวแรก โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ช้างทั้งสองตัวได้เดินทางจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกาจังหวัดลพบุรี และเวลา 16.30 น.ได้เดินทางถึงสวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

No comments: