Monday, June 20, 2011

Our field staff found a Bengal monitor in Sublangka Wildlife Sanctuary. ตะกวด (อังกฤษ: Bengal monitor, ภาษาอีสาน, ภาษาลาว, ภาษาไทยถิ่นใต้: แลน, ภาษาเขมร: ตฺรอกวต, ชื่อวิทยาศาสตร์: Varanus bengalensis) จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง

1 comment:

Cookies said...

เป็นบล็อกให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขมรและแปลภาษาเขมรที่ดีจริงๆ