Sunday, June 20, 2010

Our field staff found Pang Nongmay lives with Pang Thongkam (adoptive mother elephant). เจ้าหน้าที่ภาคสนามอีกชุดติดตามช้างจนพบพังทองคำที่ได้แม่รับให้ลูกช้างคือพังน้องเมย์

No comments: