Thursday, June 17, 2010

The party of "Elephant Smile Project" by the City Law Enforcement Department, Bangkok Metropolitan visit Sublangka Wildlife Sanctuary. Khun Parichart Jankurt, Coordinator gives a speech about our elephants and their rehabilitation behavior in Sublangka Wildlife Sanctuary to the party. โครงการช้างยิ้มของกรุงเทพมหานครนำคณะเจ้าหน้าที่เทศกิจและตำรวจในแต่ละสถานี เข้าดูกิจกรรมโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี โดยในครั้งคุณปาริชาติ จันทร์ครุฑ เจ้าหน้าที่ประสานงานจังหวัดลพบุรี ได้บรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฯ ให้กับคณะโครงการช้างยิ้ม

No comments: