Friday, May 21, 2010

Elephant's habitat, a view of deep forest at Doi Phamaung Wildlife Sanctuary. สภาพป่าลึกในดอยผาเมืองจังหวัดลำปาง ขณะที่เจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปติดตามช้างในป่า

No comments: