Thursday, May 13, 2010

Our field staff found Pang Nongnart is healthy and fat after we had free roaming her in the forest.

เจ้าหน้าที่พบพังนงนารถหากินอยู่ตัวเดียวในป่าใกล้ๆกับลำห้วยงู พังนงนารถมีร่างกายอ้วนท้วนขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้อยู่ในป่า

No comments: