Friday, August 31, 2018

โอเลี้ยงเริ่มเป็นหนุ่ม

เนื่องด้วยพลายโอเลี้ยงได้ผูกเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ด้านนอกรั้วไฟฟ้า (ฝั่งเขาพังเหย) ดังนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามจึงต้องคอยเปลี่ยนพื้นที่ในการผูกเลี้ยงอยู่เสมอ และเนื่องด้วยพลายโอเลี้ยงเริ่มโตเป็นช้างหนุ่ม จึงทำให้นิสัยเปลี่ยนไปด้วย และเริ่มไม่รับฟังคำสั่ง ดังนั้นการที่จะเข้าไปแกะโซ่ เพื่อย้ายที่จึงค่อนข้างเป็นไปด้วยความลำบาก และต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นNo comments: