Monday, August 27, 2018

ดูแลรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกะจา

เมื่อวานนี้ (26 ส.ค. 2561) เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง พร้อมทั้งสำรวจความเรียบร้อยของรั้วไฟฟ้าฝั่งปางกะจา ให้อยู่ในสภาพสามาถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
On August 26, 2018, our Lopburi field staffs cut high grass along sufficiency electric fence and check the currency at Pangkraja area.


No comments: