Tuesday, February 13, 2018

รกช้าง
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกติดตามเพื่อสังเกตพฤติกรรมลูกช้างพังทีน่าอีกครั้ง ได้พบกับรกช้างซึ่งมีลักษณะที่แห้งแล้ว นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ประเมินว่าไม่สามารถนำมาตรวจ DNA ช้างได้

No comments: