Tuesday, February 13, 2018

รกช้าง

เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ออกติดตามเพื่อสังเกตพฤติกรรมลูกช้างพังทีน่าอีกครั้ง ได้พบกับรกช้างซึ่งมีลักษณะที่แห้งแล้ว นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ประเมินว่าไม่สามารถนำมาตรวจ DNA ช้างได้
Our field staffs have tracked Pang Tina and her baby again, they meet elephant's dry placenta which the veterinarian can not analyze DNA from it.      

No comments: