Sunday, August 13, 2017

พังแม่บุญแก้ว

เจ้าหน้าที่ภาคสนามช่วยกันทำคอกช้างสำหรับพังแม่บุญแก้วและลูกที่แคมป์ 2 ด้านต้นน้ำ ช่วงนี้ต้องผูกเลี้ยงเพราะเจ้าหน้าที่ต้องทำความสะอาดแผลที่โดนพลายฉลาดแทง


No comments: