Sunday, May 29, 2016

ขุดบ่อบาดาล
Our Lopburi field staff reported that Sublangka Wildlife Sanctuary drilled groundwater at KM 10. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีรายงานว่า เมื่อวานนี้มีการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา บริเวณกิโลเมตรที่ 10

No comments: