Tuesday, October 20, 2015

จัดอบรมชาวบ้าน ให้ความรู้เรื่องช้าง
Elephant Reintroduction Foundation gives knowledge about elephant to people who live close to Doi Phamaung Forest. 
ทางมูลนิธิฯ เข้าร่วมอบรมให้กับชาวบ้านที่อยู่รอบๆ พื้นที่ดอยผาเมือง โดยให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องช้าง เพื่อให้ช้างและคนอยู่ร่วมกันได้ 

No comments: