Monday, October 19, 2015

อีกหนึ่งภาระกิจของเจ้าหน้าที่ภาคสนามฯ
Our Lopburi field staffs are cutting grass around Electric Fence  at Pangkraja area.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิฯ ประจำลพบุรี ช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงตามแนวรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง ทางฝั่งปางกระจา เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

No comments: