Friday, August 28, 2015

The National Elephant Symposium 2515


The Foundation joins The National Elephant Symposium at Elephant National Institute, Lampang. 

ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเข้าร่วมงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี2558  (The National Elephant Symposium 2515) ณ. อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง. 

No comments: