Friday, August 28, 2015

Preparing Elephants: จัดเตรียมช้าง 15 ต.ค. 2558
Field staffs train 5+1 elephants for The Ceremony on Octorber 15, 2015 at Sublangka Forest.  เจ้าหน้าที่ภาคสนามจัดเตรียมช้างจำนวน 5+1 สำหรับ "โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: