Monday, July 13, 2015

Meeting and Surveying เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯวันนี้ (13 ก.ค.58) เวลา 14.00 น. มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดย ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ และกรรมการมูลนิธิฯ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมปรึกษาและสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงปล่อยช้าง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมีหลายหน่วยงานเข้าร่วม อาทิเช่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)  ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (นางเตือนใจ นุชดำรงค์) ผอ.สบอ1 (สาขาสระบุรี) (นายนิธิ อาจสมรรถ) ผอ.ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (นายอนุชิต แตงอ่อน) ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า (นายประจักษ์ สุขโข) กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (พันเอกอัศวิน บุนนาค ตำแหน่ง รองผู้บังคับการ (รอง 1) หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ(พอ.สุเทพ นพวิง รอง เสธ นศส.) นายอำเภอลำสนธิ (ว่าที่ ร.ต. ทรงพล  แป้นแก้ว) นายก อบต.รอบเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และคณะเตรียมการรับเสด็จฯ โดยมีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา (นายวสันต์ กล่อมจินดา) เป็นผู้นำสำรวจพื้นที่

No comments: