Wednesday, September 17, 2014

โครงการสอนน้องรักษ์ป่า 8/2557
Elephant Reintroduction Foundation and Sublangka Wildlife Sanctuary host a Student Camp " Teach Children to Love Forest,8th" during September 17-19, 2014.  
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี จัดโครงการสอนน้องรักษ์ป่า เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนด้านการอนุรักษ์ป่าและช้าง เป็นประจำทุกปี โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2557

No comments: