Tuesday, August 05, 2014

New Field Staff เจ้าหน้าที่ภาคสนามใหม่2 new field staffs at Lopburi Camp. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามใหม่ 2 คน เดินทางถึงแคมป์ 1 ลพบุรี เพื่อเริ่มปฎิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557

No comments: