Friday, August 08, 2014

งานตัดหญ้า
Our Lopburi's field staffs are cutting grass at electric fence area to prevent electrical short at Nongyai, Chaiyaphom.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วในช่วงฤดูฝนออก เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อตของรั้วไฟฟ้าด้านหนองใหญ่

No comments: