Wednesday, June 11, 2014

Our Sakon Nakorn's  field staffs are cutting grass at electric fence area. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำหน่วยย่อยสกลนคร ช่วยกันถางหญ้าที่ขึ้นใกล้รั้วไฟฟ้า

No comments: