Tuesday, June 17, 2014Lopburi's field staffs are cutting grass at electric fence area to prevent short circuit.
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีช่วยกันตัดหญ้าที่ขึ้นใกล้กับรั้วไฟฟ้า เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

No comments: