Sunday, May 18, 2014

TrapLopburi's field staff found animal traps in Sublangka Forest.  
เจ้าหน้าที่ภาคสนามลพบุรีเจออุปกรณ์ที่ชาวบ้านนำเข้ามาดักสัตว์

No comments: