Sunday, May 18, 2014


Lopburi's  field staff surveys  to check an electric fence. 
เจ้าหน้าที่ภาคสนามประจำลพบุรีออกตรวจรั้วไฟฟ้าแบบพอเพียง

No comments: