Thursday, March 07, 2013

Pang Banyen


Pang Banyen, a member of female elephants (Pang Doremee, Pang Deurn and Pang Dao). Pang Banyen has stub-tail to show her characteristic. 
พังบานเย็น ช้างกลุ่มเดียวกันกับพังโดเรมี พังเดือนและพังดาว จุดสังเกตง่ายๆ ของพังบานเย็นคือ หางจะกุด

No comments: