Friday, September 21, 2012

Plai Somrak is the father.

   
Mor Bic reported that father of Pang Jarunee's daughter was Plai Somrak from DNA test result which he  tested and analyzed.    จากผลการตรวจ DNA ของ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ในการตรวจหาพ่อของลูกพังจารุณี ทำให้ทราบว่า "พลายสมรักษ์" เป็นพ่อของลูกพังจารุณี ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้จากผลตาราง Excel

No comments: