Friday, May 18, 2012

Fireflies at Sublangka
Fireflies at Sublangka Wildlife Sanctuary this week.

           หลังจากที่ป่าไม้เริ่มกลับมามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทำให้ปีนี้เราได้เห็นหิ่งห้อยจำนวนมากในป่าซับลังกา 

                        หิ่งห้อย หรือ ทิ้งถ่วง Firefly, Lightning bug, Lampyrid, Glow worm   
 :  เป็นแมลงปีกแข็งในวงศ์ Lampyridae ในอันดับ Coleoptera ทั่วทั้งโลกมีหิ่งห้อยประมาณ 2,000 ชนิด   คำว่า หิ่งห้อยนี้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้สั้นๆ ว่า แมลงชนิดหนึ่ง มีแสงเรืองๆ ที่ก้น
                        ที่มา  :  http://th.wikipedia.org

No comments: