Tuesday, May 22, 2012

Advanced Thailand Geographic Works on 10th Anniversary Book 
คุณสมชัย เสริมสินชัยสกุลและคุณโดม ประทุมทอง จาก Advanced Thailand Geographic เข้าเก็บภาพพฤติกรรมช้างโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี เพื่อประกอบหนังสือครบรอบ 10 ปี มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

No comments: