Wednesday, February 22, 2012

Sublangka Annual Check Up

During February 21-22, 2012 Mor Tom and Mor Nil come to Sublangka Wildlife Sanctuary for elephant's annual check up.   
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 นายสัตวแพทย์ทวีโภค อังควานิชและนายสัตวแพทย์เฉลิมชาติ สมเกิด นายสัตวแพทย์ที่ปรึกษามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เข้าตรวจสุขภาพช้างโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: