Tuesday, October 04, 2011

Elephant Reintroduction Foundation  recruits Mr.Aekasit Pasamai to work  at Sublangka Wildlife Sanctuary, Lopburi.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติได้รับนายเอกสิทธิ์   พาสมัย ทำงานภาคสนามในพื้นที่โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี

No comments: