Saturday, July 23, 2011

TSPCA

Elephant Reintroduction Foundation attend to a seminar "Prevention of Cruelty to Animal Affect to Exportation" arranged by Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Khun Tirapong Pangsrivongse President of The Society preside over the seminar at Kantary Bay Hotel , Rayong during July 23-24, 2011.
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติร่วมสัมนา เรื่อง "การทารุณกรรมสัตว์มีผลต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวไทย" ซึ่งจัดโดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) โดยมีคุณธีรพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมเป็นประธานในการสัมมนา ณ โรงแรมแคนทารี่เบย์ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2554

No comments: