Sunday, July 10, 2011

Mr. Banyat Chaiarun's Visit to Sublangka

Mr. Banyat Chaiarun, Director and Specialist of Wildlife Sanctuary Management Center, observes our project at Sublangka Wildlife Sanctuary. He visits our wildlife observation tower at km 10 and discovers Plai Chumpol eating the salt lick our field staffs have prepared. นายบัญญัติ ฉายอรุณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช) ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลโครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรีและได้เข้าตรวจดูหอส่องสัตว์บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ซึ่งในระหว่างที่อยู่บนหอส่องสัตว์พลายชุมพลได้เดินผ่านมาและหยุดกินโป่งเทียมที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้

No comments: