Wednesday, September 22, 2010

Elephant's dung is full of hog plum seeds. มูลของช้างที่กินลูกมะกอกเข้าไปและถ่ายออกมา ซึ่งเจ้าหน้าที่พบขณะที่เข้าไปติดตามช้างในป่า

No comments: