Monday, September 27, 2010

Tracking elephant task of field staffs at Phupan Substation at Sakon Nakorn. การติดตามพฤติกรรมช้างของเจ้าหน้าที่ภาคสนามในพื้นที่ป่าภูพาน จังหวัดสกลนคร

No comments: