Wednesday, July 28, 2010

What the Elephants Plant in the Forest

Our field staff at Sakon Nakorn Substation found many plants are growing in elephant's dungs. เจ้าหน้าที่ภาคสนามจังหวัดสกลนครร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดติดตามช้างอุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร เข้าติดตามพฤติกรรมช้างในป่าภูพานพบกับมูลช้างที่มีพืชขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช้างเป็นผู้ช่วยกระจายพันธุ์พืชให้ทั่วป่าหรือเรียกกันว่า "ช้างปลูกป่า"

No comments: