Wednesday, December 16, 2009

The Foundation at Lopburi Province, Sublangka Wildlife Sanctuary has built a camp (Camp3) to prevent elephants go out of the forest. โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จังหวัดลพบุรี ได้มีการปล่อยช้างคืนสู่ป่าและในรอบปีที่ผ่านมาพบว่ามีเส้นทางที่ช้างจะออกนอกพื้นที่เข้าไปสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้าน ทางมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติจึงได้จัดทำที่พักสำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม(CAMP 3)เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

No comments: