Saturday, December 05, 2009

ARROW's New Billboard


The new ARROW billboard announces that they will be returning two more elephants (no.7 and No. 8) back to the wild on December 16, 2009.
Arrow ได้จัดทำแผ่นป้ายโฆษณาชิ้นใหม่ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานการปล่อยช้าง ตัวที่ 7 และ 8 ที่จะจัดขึ้นณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จ. ลำปาง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2552ที่จะถึงนี้

No comments: