Tuesday, June 16, 2009

Some of field staff are assembling Sala and some of them are coating it. ในส่วนของงานติดตั้งศาลาเอนกประสงค์เจ้าหน้าที่บางส่วนก็ช่วยกันประกอบชิ้นส่วนศาลา บางส่วนก็พ่นสี

No comments: